مجتبی چارلی

کلینیک روانپزشکی و مشاوره آلما

مجتبی چارلی هستم کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سوابق من شامل:

  • درمانگر شناختی رفتاری و نوروفیدبک در کلینیک آلما
  • درمانگر شناختی رفتاری، نوروفیدبک و بیوفیدبک در کلینیک آپاما