pornography addiction

pornography addiction پورن نوشته ،عکس یا فیلمی است که صراحتا دارای محتوای جنسی است و برای برانگیختگی جنسی استفاده میشود. استفاده ی مکرر از پورن میتواند باعث ایجاد مشکلات فردی،اجتماعی و حتی حرفه ای شود .و متخصصان این حوزه اختلال کارکرد مغز را در افراد معتاد به پورن گزارش کرده اند . ( مجله ی…